Obec Tuhár
Obec Tuhár

Pozemkové spoločenstvo Tuhár - Urbariát

Zmluva o založení Pozemkového spoločenstva Tuhár- urbariát
985 12 Tuhár č. 56. IČO: 37955373
Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou
podľa zákona č. 97/2013 Z.z.

 

§1
Úvodné ustanovenia


Táto zmluva dopĺňa a mení Zmluvu o založení pozemkového spoločenstva Tuhár -Urbariát so sídlom Tuhár č- 134, IČO: 37955373 s právnou subjektivitou, uloženú v príslušnom registri pozemkových spoločenstiev pod číslom PS 08/2004. Spoločenstvo bolo zapísané do registra pozemkových spoločenstiev dňa 17. 6. 2004.

 

§2
Názov a sídlo spoločenstva


Názov spoločenstva: Pozemkové spoločenstvo Tuhár –Urbariát
Sídlo spoločenstva Tuhár 56, 985 12 Tuhár

§3
Pozemky patriace do spoločnej nehnuteľnosti


Pozemky nachádzajúce sa v obci Tuhár, okres Lučenec, katastrálne územie Tuhár, vedené na listoch vlastníctva
568, 598, 626, 640, 842. Sumár je uvedený v prílohe č. 3, ktorý slúži ako neoddeliteľná súčasť tejto zmluvy.

 

§4
Druh činnosti spoločenstva


1. Spoločenstvo na účely podnikania na spoločnej nehnuteľnosti alebo na spoločne obhospodarovaných
nehnuteľnostiach, ich spoločného užívania a obstarávania spoločných vecí vyplývajúcich z vlastníctva k nim
a) vykonáva poľnohospodársku prvovýrobu a s ňou súvisiace spracovanie alebo úpravu poľnohospodárskych produktov
b) hospodári v lesoch a na vodných plochách.
2. spoločenstvo nebude vykonávať podnikateľskú činnosť podľa § 19 ods. 3, zákona č. 97/2013 Zbierky
zákonov.

§5
Orgány spoločenstva


1. orgánmi spoločenstva sú
a) zhromaždenie
b) výbor
c) dozorná rada

2. Do orgánov spoločenstva môžu byť volení členovia spoločenstva alebo zástupcovia právnických osôb, ktoré sú členmi spoločenstva, starší ako 18 rokov. Členom dozornej rady môže byť aj nečlen spoločenstva.
3. Volebné obdobie výboru a dozornej rady sú štyri roky
4. Valné zhromaždenie volí a odvoláva členov dozornej rady a výboru spoločenstva.

§6
Zhromaždenie


1. Najvyšším orgánom spoločenstva je zhromaždenie.
Zhromaždenie sa skladá zo všetkých členov spoločenstva. Zasadnutie zhromaždenia zvoláva výbor
spoločenstva najmenej raz za rok.
2. Do pôsobnosti zhromaždenia patrí:
a) schvaľovať zmluvu o spoločenstve a jej zmeny,
b) schvaľovať stanovy a ich zmeny,
c) voliť a odvolávať členov orgánov spoločenstva.
d) rozhodovať o oddelení časti spoločnej nehnuteľnosti
e) rozhodovať o hospodárení spoločenstva, spôsobe užívania spoločnej nehnuteľnosti a spoločne
obhospodarovaných nehnuteľností a nakladaní s majetkom spoločenstva,
f) schvaľovať ročnú účtovnú závierku,
g) rozhodovať o rozdelení zisku a spôsobe úhrady straty,
h) rozhodovať o vstupe a podmienkach vstupu spoločenstva do obchodnej spoločnosti alebo do družstva,
i) rozhodovať o zrušení spoločenstva,
j) rozhodovať o ďalších záležitostiach spoločenstva, ak rozhodovanie o nich nie je zverené iným
orgánom spoločenstva.
3. Zhromaždenie môže zasadať formou čiastkových schôdzí, ak o tom rozhodne výbor, pričom čiastkové schôdze sú súčasťou jedného zasadnutia zhromaždenia. Každý člen spoločenstva môže hlasovať len na jednej z čiastkových schôdzí. Pri rozhodovaní sa sčítavajú hlasy odovzdané na všetkých čiastkových schôdzach. Na zvolávanie čiastkovej schôdze sa primerane vzťahuje § 14 ods. 1.zák. č. 97/2013 zbierky
4. Výbor môže zvolať mimoriadne zasadnutie zhromaždenia, ak sa hlasovania na zhromaždení aspoň dvakrát počas šiestich mesiacov nezúčastnia členovia spoločenstva, ktorí disponujú nadpolovičnou väčšinou hlasov podľa odseku 2. Na mimoriadnom zasadnutí zhromaždenie rozhoduje nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov spoločenstva. Zhromaždenie nemôže na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o veciach podľa § 14 ods. 4 písm. a) až d), h) a i).zák. č. 97/2013
5. Spôsob zvolávania a organizáciu zasadnutia valného zhromaždenia upravuje hlasovací poriadok ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.

§7
Výbor spoločenstva


1. Výbor je výkonným a štatutárnym orgánom spoločenstva. Riadi činnosť spoločenstva rozhoduje o všetkých záležitostiach, ktoré zákon č. 97/2013 alebo táto zmluva o založení nevyhradili inému orgánu .
2. Výbor zodpovedá za svoju činnosť zhromaždeniu .
3. Rokovanie výboru riadi a organizuje predseda spoločenstva. Predseda spoločenstva organizuje a riadi bežnú činnosť spoločenstva.
4. Predsedu spoločenstva môže zastupovať ďalší poverený člen výboru, ktorý je zapísaný v registri pozemkových spoločenstiev
5. Člen výboru môže dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.
6. Výbor má najmenej päť členov. Rokovanie výboru organizuje a riadi predseda spoločenstva. Predsedu
spoločenstva volí výbor zo svojich členov.
7. Výbor volí zo svojich členov predsedu pozemkového spoločenstva, podpredsedu a pokladníka

§8
Spôsob konania za spoločenstvo:


Štatutárnym orgánom pozemkového spoločenstva je výbor, ktorý zastupuje pozemkové spoločenstvo navonok.
Za spoločnosť navonok koná predseda spoločenstva.
Ak je na právny úkon predpísaná písomná forma, je potrebný podpis troch členov výboru a to predsedu, podpredsedu a člena výboru.

§9
Dozorná rada


1. Dozorná rada je oprávnená kontrolovať všetku činnosť spoločenstva a prerokúvať sťažnosti jeho členov. Dozorná rada zodpovedá za výkon svojej činnosti spoločenstvu .
2. Dozorná rada má najmenej troch členov. Členmi dozornej rady môžu byť okrem členov spoločenstva aj iné fyzické osoby. Členstvo v dozornej rade je nezlučiteľné s členstvom vo výbore.
3. Členovia dozornej rady môžu dostávať za výkon svojej funkcie odmenu, ktorej výšku určí zhromaždenie.
4. Dozorná rada má právo zvolať zhromaždenie ak dochádza alebo došlo k bezdôvodnému zníženiu majetku spoločenstva.
5. Dozorná rada volí a odvoláva svojho predsedu zo svojich členov

§10
Vznik, práva a povinnosti členov spoločenstva


1. Členmi spoločenstva sa môžu stať len tie fyzické a právnické osoby, ktoré sú vlastníkmi podielu spoločnej nehnuteľnosti.
2. Členstvo v spoločenstve za trvania spoločenstva vzniká a zaniká prechodom alebo prevodom podielu spoločnej nehnuteľnosti.
3. Každý kto sa stáva vlastníkom podielu spoločnej nehnuteľnosti, pristúpi k zmluve o založení.
4. Zúčastňuje sa rokovaní a rozhodovania na valnom zhromaždení.
5. Práva člena spoločenstva
Voliť a byť volený do orgánov spoločenstva.
podávať návrhy, podnety a sťažnosti orgánom spoločenstva.
6. Pomer účasti členov spoločenstva na výkone práv a povinností vyplývajúcich z členstva v spoločenstve je vyjadrený podielmi na spoločnej nehnuteľnosti.
7. Každý člen spoločenstva má pri rozhodovaní o právach a povinnostiach taký počet hlasov, aký mu patrí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.
8. Každý člen spoločenstva je povinný na dosiahnutie účelu spoločenstva zdržať sa konania, ktoré by tomuto účelu odporovalo.
9. Podiel člena spoločenstva na zisku a majetku určenom na rozdelenie medzi členov spoločenstva sa určí podľa pomeru účasti člena spoločenstva na výkone práv a povinností.

§11
Slovenský pozemkový fond


1. Fond spravuje podiely spoločnej nehnuteľnosti vo vlastníctve štátu.
2. Fond nakladá s podielmi spoločnej nehnuteľnosti
a) nezistených vlastníkov alebo ktorých vlastnícke právo nie je evidované v katastri nehnuteľností,
b) ku ktorým nebolo vlastnícke právo preukázané.
3. Fond nemôže pozemky, ktoré zodpovedajú podielom spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2, sám užívať, ale ich na účely podnikania podľa § 19 zák č. 97/2013 prenajíma spoločenstvu alebo za rovnakých podmienok nájomcovi, ktorému členovia spoločenstva prenajali spoločnú nehnuteľnosť.
4. Fond vykonáva práva člena spoločenstva, len ak zhromaždenie rozhoduje podľa § 14 ods. 4 písm. a), b), d) h) a i). zák č. 97/2013
5. Fond v konaní pred súdom alebo pred orgánom verejnej správy koná v mene vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti podľa odsekov 1 a 2 vo veciach podielov spoločnej nehnuteľnosti, a to aj vtedy, ak vlastnícke právo týchto vlastníkov je sporné.
6. Na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti na územiach potrebných na zabezpečenie úloh obrany štátu a na správu podielov spoločnej nehnuteľnosti, ktoré sa stali vlastníctvom štátu podľa osobitného predpisu, sa nevzťahuje odsek 1. Správu týchto podielov spoločnej nehnuteľnosti vykonáva právnická osoba podľa osobitných predpisov.

§12
Záverečné ustanovenia


1. Ostatné náležitosti touto zmluvou neupravené sa riadia zák. č. 97/2013 Z. z. v znení neskorších noviel a príslušných právnych predpisov.
2. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú
Hlasovací poriadok
Zoznam členov spoločenstva s uvedením ich veľkosti podielu a veľkosti podielu fondu
Sumár listov vlastníctva: 568, 598, 626, 640, 842

 

Hlasovací poriadok

 

Čl.1
Úvodné ustanovenie


1. Hlasovací poriadok Zhromaždenia spoločenstva upravuje pravidlá, podmienky a spôsob zvolávania, prípravy a priebehu rokovania Zhromaždenia, zastupovania, uznášania a prijímania uznesení a ďalších rozhodnutí a spôsob kontroly ich plnenia.
2. Zhromaždenie pri svojej činnosti vychádza zo zákona č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších zmien a noviel a súvisiacich právnych a vnútorných predpisov.


Čl.2
Zvolávanie zhromaždenia


1. Zhromaždenie pozemkového spoločenstva zasadá najmenej jeden raz za rok.
2. Zhromaždenie spoločenstva zvoláva výbor spoločenstva najmenej 30 dní pred termínom zasadnutia všetkých členov spoločenstva a fond a to nasledovne :
a) písomnou pozvánkou
3. výbor ďalej zverejní oznámenie o zasadnutí Zhromaždenia na úradnej tabuli obce Tuhár najneskôr 25 dní pred termínom zasadnutia zhromaždenia a na webovom sídle obce.
4. V pozvánke na zasadnutie zhromaždenia a v oznámení o zasadnutí zhromaždenia výbor uvedie :
a) názov a sídlo spoločenstva
b) dátum ,hodinu a miesto konania zasadnutia zhromaždenia
c) údaj či ide riadne alebo mimoriadne zasadnutie zhromaždenia
d) program zasadnutia zhromaždenia
e) poučenie o možnosti zúčastniť sa zasadnutia spoločenstva prostredníctvom zástupcu na základe splnomocnenia
5. Ak vlastník podielu spoločnej nehnuteľnosti prevádza svoj podiel podľa § 9 ods.7 zákona alebo ak fond prevádza podiel vo vlastníctve štátu podľa § 11 ods.2 výbor to uvedie v programe zasadnutia zhromaždenia.
6. Výbor informuje Okresný úrad odbor pozemkový a lesný o zasadnutí zhromaždenia do 30 dní od jeho konania.
7. Ak o zvolanie zasadnutia písomne požiadajú členovia spoločenstva, ktorých hlasy predstavujú min.1/3 hlasov členov spoločenstva je výbor povinný zvolať zasadnutie spoločenstva v navrhnutom termíne.
8. Ak výbor spoločenstva nezvolá zasadnutie spoločenstva podľa predchádzajúceho odseku zvolá ho na návrh splnomocneného zástupcu členov spoločenstva okresný úrad odbor pozemkový a lesný.
9. Ak uplynie volebné obdobie orgánu spoločenstva a nie je zvolený nový, zasadnutie zhromaždenia zvolá okresný úrad odbor pozemkový a lesný. Takto zvolaného zasadnutia sa zúčastní príslušný zamestnanec, ktorý ho bude viesť až do zvolenia nového výboru.

Čl.3
Príprava zhromaždenia


1. Prípravu zhromaždenia zabezpečuje výbor spoločenstva.
2. Výbor spoločenstva určí :
a) – miesto konania zhromaždenia
b) – termín a hodinu konania zhromaždenia
c) – program zasadnutia zhromaždenia
3. Miesto a termín rokovania zhromaždenia výbor zverejní tak ako je uvedené v čl.2 ods.3 tohto rokovacieho poriadku.
4. Materiály určené na rokovanie zhromaždenia sa vypracujú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať uznesenie zhromaždenia spoločenstva.
5. Ak sú na programe voľby orgánov spoločenstva, výbor pripraví návrh kandidátky .
6. Výbor pripraví návrh členov príslušných komisií.

 

Čl.4
Program rokovania zhromaždenia


1. Návrh programu rokovania zhromaždenia pripraví výbor spoločenstva v zmysle zmluvy spoločenstva.
2. Návrh na doplnenie programu môže podať ktorýkoľvek člen spoločenstva pred schválením programu rokovania na zhromaždení. O každom podanom návrhu sa musí dať hlasovať samostatne.
3. Miesto, termín, čas a program rokovania oznamuje výbor všetkým členom spoločenstva v pozvánke a v oznámení o konaní zhromaždenia.
4. V programe rokovania zhromaždenia min. raz za rok (riadneho) musia byť tieto body :
a) Kontrola plnenia uznesení
b) Správa o činnosti výboru spoločenstva
c) Správa o hospodárení
d) Správa dozornej rady
e) Stanovisko dozornej rady k ročnej účtovnej závierky
f) Návrh rozpočtu a plán činnosti na nasledujúci rok
g) Uznesenie
5. Po vyčerpaní programu rokovania zhromaždenia predseda spoločenstva alebo predsedajúci rokovanie zhromaždenia ukončí.

 

Čl. 5
Zastupovanie


1. Člen spoločenstva môže splnomocniť na zastupovanie na rokovaní zhromaždenia ďalšieho člena spoločenstva, člena rodiny alebo inú osobu.
2. Splnomocnenie musí mať predpísanú písomnú formu a musí byť opatrené podpisom splnomocniteľa.
3. Počet udelených splnomocnení nie je obmedzený, splnomocnená osoba môže zastupovať viacero členov spoločenstva.
4. Počet hlasov zúčastneného člena spoločenstva, ktorý je splnomocnený zastupovať ,je tvorený súčtom hlasov členov, ktorí dali splnomocnenie na zastupovanie podľa jednotlivých vlastníckych podielov a počtu hlasov samotného člena podľa jeho vlastníckeho podielu.

 

Čl.6
Rokovanie zhromaždenia


1. Rokovania zhromaždenia spoločenstva sa môžu zúčastniť všetci členovia spoločenstva, osoby poverené zastupovaním a ďalšie prizvané osoby výborom spoločenstva (účtovníčka, odborný lesný hospodár a pod.)
2. Rokovanie zhromaždenia vedie predseda spoločenstva alebo predsedajúci ,ktorého poverí výbor spoločenstva.
3. Predseda, predsedajúci zhromaždenia otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr v čase, keď je podľa prezentácie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých mandátov – hlasov členov spoločenstva podľa vlastníckych podielov.
4. V úvode rokovania predsedajúci predloží na schválenie program rokovania zhromaždenia, návrh na voľby do mandátovej a návrhovej komisie, návrh na voľbu dvoch overovateľov zápisnice a v prípade volieb aj návrh na voľbu volebnej komisie. Predsedajúci zároveň oznámi aj meno zapisovateľa.
5. Predsedajúci riadi priebeh rokovania zhromaždenia a volieb do uvedených komisií podľa ustanovení hlasovacieho poriadku.
6. Predsedajúci riadi priebeh rokovania zhromaždenia podľa schváleného programu.
7. Do diskusie sa hlásia prítomní členovia spoločenstva a prizvaní hostia vopred písomne alebo počas diskusie až do jej skončenia a to zdvihnutím ruky. Predsedajúci im udeľuje slovo v poradí v akom sa do diskusie prihlásili.
8. O tom komu sa slovo neudelí a o skončení diskusie môžu prítomní členovia spoločenstva a zastupujúce osoby rozhodnúť hlasovaním.
9. Účastníci rokovania zhromaždenia nesmú rušiť predsedajúceho alebo iného rečníka pri jeho prejave. V prípade ,že rečník, diskutujúci nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na požiadanie rečníka na pokračovanie dá o tomto hlasovať.
10. Každý zúčastnený člen alebo poverená osoba na rokovaní zhromaždenia môže na diskutujúceho reagovať faktickou poznámkou. ,ktorá však musí korešpondovať s diskusným príspevkom. V prípade, že faktická poznámka nekorešponduje s diskusným príspevkom ,predsedajúci odoberie slovo rečníkovi.
11. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý člen spoločenstva alebo splnomocnená osoba.

 

Čl.7
Schvaľovanie dokumentov


1. Návrhy dokumentov predkladá zhromaždeniu na schválenie výbor spoločenstva. K predloženým dokumentom môžu členovia spoločenstva prípadne splnomocnené osoby predkladať pozmeňovacie návrhy, ktoré musia byť formulované presne ,jasne a zrozumiteľne.
2. O dokumentoch sa hlasuje verejne zdvihnutím hlasovacieho lístka s vyznačením počtu mandátov-hlasov podľa veľkosti vlastníckeho podielu.
3. Najprv sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch , nakoniec o návrhu dokumentu ako celku.
4. Na schválenie pozmeňovacích návrhov postačuje nadpolovičná väčšina prítomných mandátov.
5. Nadpolovičná väčšina všetkých mandátov v rátane fondu je potrebná pri schvaľovaní :
a) Zmluvy o spoločenstve a jej zmeny
b) Stanov spoločenstva a ich zmeny
6. V ostatných prípadoch je postačujúca nadpolovičná väčšina členov spoločenstva ak zmluva, alebo hlasovací poriadok nestanovuje inak.
7. Schválený dokument je automaticky súčasťou Uznesenia zhromaždenia.

 

Čl.8
Voľba členov orgánov spoločenstva

 

1. Kandidátov za člena do orgánov spoločenstva navrhuje výbor spoločenstva. Každý člen spoločenstva má právo navrhnúť aj iného kandidáta do orgánov spoločenstva. Kandidáti sa na kandidátku zapisujú v poradí v akom boli navrhnutí.
2. Hlasovanie je verejné , každý člen spoločenstva má taký počet hlasov aký mu prináleží z jeho vlastníckeho podielu. Hlasovacie právo má aj splnomocnený člen alebo iná osoba , v prípade zastupovania viacerých členov spoločenstva sa mandáty (počet hlasov) zastupovaných členov sčítavajú..
3. O navrhnutých kandidátoch sa hlasuje spolu , v prípade neschválenia kandidátov spolu sa o každom navrhnutom kandidátovi sa hlasuje osobitne podľa poradia v akom boli navrhnutí.
4. Hlasuje sa hlasovacími lístkami , na ktorých je uvedený počet mandátov (vyjadrujúci vlastnícky podiel člena spoločenstva). Hlasy sčítavajú výborom určený skrutátori.
5. Na zvolenie za člena do orgánov spoločenstva je potrebná nadpolovičná väčšina hlasov členov spoločenstva (okrem „fondu" ). V prípade nezvolenia jednotlivých kandidátov za členov orgánov spoločenstva, sa voľba opakuje v druhom kole.
6. Za člena orgánov spoločenstva nemôže byť zvolený, člen , ktorý v minulosti porušoval a nedodržiaval zákon, zmluvu, stanovy spoločenstva a prijaté uznesenia zhromaždenia spoločenstva. Takýto navrhnutý kandidát bude z kandidátky vyškrtnutý.

 

Čl.9
Príprava Uznesenia zhromaždenia


1. Návrh Uznesenia sa pripravuje spolu s predkladanými materiálmi.
2. Konečný návrh na uznesenie predkladá zhromaždeniu návrhová komisia, ktorá pôvodný návrh upravuje počas rokovania.
3. Uznesenia sa formuluje stručne s určením nositeľov úloh (zodpovedné osoby) z neho vyplývajúcich a s termínmi na ich splnenie.
4. Uznesením sa spravidla :
a) berú na vedomie správy o činnosti zhromaždenia, výboru ,DR, správa dozornej rady,
b) schvaľuje správa o hospodárení, správa o účtovnej závierke, rozpočet na bežný rok a iné dokumenty predložené na schválenie na rokovaní zhromaždenia
c) ukladajú úlohy predsedovi a výboru spoločenstva a ostatným orgánom spoločenstva

 

Čl.10
Prijímanie Uznesenia


1. Návrh na Uznesenia predkladá ako celok návrhová komisia.
2. Pokiaľ povaha Uznesenia ,alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby zhromaždenie hlasovalo o jednotlivých bodoch osobitne, poradie hlasovania určí predsedajúci.
3. V prípade ,že predložený návrh Uznesenia je v dvoch alebo viacerých variantoch, zhromaždenie hlasuje najprv o návrhu predloženom návrhovou komisiou. Schválením jedného variantu sa ostatné považujú za neprijaté.
4. Keď zhromaždenie neprijme navrhované uznesenia ani žiadnu z navrhovaných alternatív, obsahom konečného Uznesenia sú automaticky všetky dokumenty, úlohy a ostatné body programu, ktoré boli schválené počas zhromaždenia.
5. Na schválenie uznesenia je potrebná nadpolovičná väčšina prítomných mandátov.
6. Uznesenia podpisujú členovia návrhovej komisie.

 

Čl.11
Kontrola plnenia Uznesení


1. Kontrola a plnenie Uznesení sa prevádza vždy na nasledujúcom rokovaní zhromaždenia.

 

Čl.12
Organizačno-technické zabezpečenia rokovaní zhromaždenia


1. Rokovanie zhromaždenia organizačno-technicky zabezpečuje výbor spoločenstva v súčinnosti s ostatnými orgánmi spoločenstva.
2. O rokovaní zhromaždenia sa spíše zápisnica, ktorá obsahuje najmä :
• Záznam, kto viedol rokovanie (predsedajúci)
• Počet prítomných mandátov
• Schválený program rokovania
• Podrobný záznam o priebehu jednotlivých bodov programu
• Výsledky všetkých hlasovaní
• V prípade volieb ich výsledky
Zápisnicu z rokovania podpisujú zapisovateľ a overovatelia zápisnice. Zápisnica sa musí vyhotoviť najneskôr do 10 dní od rokovania zhromaždenia.
3. Všetky materiály z rokovania zhromaždenia sa archivujú v sídle spoločenstva. Tam k nim majú na požiadanie prístup všetci členovia spoločenstva.

 

Čl.13
Záverečné ustanovenia


1. Hlasovací poriadok zhromaždenia spoločenstva, zmeny a doplnky schvaľuje zhromaždenia nadpolovičnou väčšinou prítomných mandátov.
2. Členovia spoločenstva sú povinní riadiť sa týmto rokovacím a volebným poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia okamžite po schválení.
3. Na tomto rokovacom a volebnom poriadku sa uznieslo zhromaždenie spoločenstva v Tuhári dňa 22.06.2014

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26 27 28 29 30 31
1
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Dátum a čas

Dnes je utorok, 17.9.2019, 16:18:35

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR

Aktuálne počasie

dnes, utorok 17. 9. 2019
19 °C 11 °C
streda 18. 9. 13/4 °C
štvrtok 19. 9. 12/2 °C
piatok 20. 9. 14/3 °C