Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Evidencia obyvateľstva

PRIHLÁSENIE NA TRVALÝ POBYT

Vlastník alebo spoluvlastník nehnuteľnosti
Občan, ktorý sa prihlasuje na trvalý pobyt do bytu alebo domu v osobnom vlastníctve je povinný predložiť  platný občiansky preukaz /alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu/, ak ide o dieťa do 18 rokov predkladá jeho zákonný zástupca rodný list dieťaťa vydaný orgánmi Slovenskej republiky, (doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti obec zabezpečí z vlastných zdrojov). Občan je následne povinný si do 30 dní odo dňa prihlásenia na trvalý pobyt vybaviť nový  občiansky preukaz. Obec pre túto potrebu vydá občanovi potvrdenie o pobyte. /7,00 €/  
Občan, ktorý nie je vlastníkom ani spoluvlastníkom budovy
Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k trvalému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov (doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti obec zabezpečí z vlastných zdrojov). Pokiaľ sa vlastník bytu, domu dostaví na ohlasovňu osobne, potvrdí súhlas s prihlásením občana na trvalý pobyt pred zamestnancom ohlasovne, písomné potvrdenie s osvedčeným podpisom sa v tomto prípade nevyžaduje.
Občan, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky
Pri hlásení trvalého pobytu občana, ktorému bolo udelené štátne občianstvo Slovenskej republiky predkladá osvedčenie o štátnom občianstve SR nie staršie ako šesť mesiacov a rodný list vydaný Ministerstvom vnútra SR /osobitná matrika/, alebo písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.(doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti obec zabezpečí z vlastných zdrojov)

Občan, ktorému bol zrušený trvalý pobyt
Občanovi, ktorému bol trvalý pobyt zrušený a prihlasuje sa v ohlasovni v mieste kde sa zdržiava je povinný predložiť platný občiansky preukaz alebo potvrdenie o občianskom preukaze.
Občan, ktorý nemá pobyt na území Slovenskej republiky
Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky pri hlásení trvalého pobytu predkladá platný cestovný doklad Slovenskej republiky ,alebo písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na trvalý pobyt s osvedčeným podpisom.(doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti obec zabezpečí z vlastných zdrojov)   

 

UKONČENIE TRVALÉHO POBYTU NA ÚZEMÍ SR

Občan, ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia
s cieľom trvalo žiť v zahraničí, je povinný pred vycestovaním ohlásiť skončenie trvalého pobytu ohlasovni, ktorá vedie údaje o jeho trvalom pobyte; v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu, kam hodlá vycestovať, a deň začiatku pobytu v zahraničí, ktorý je zároveň dňom skončenia trvalého pobytu. Občan je pri ohlásení skončenia trvalého pobytu povinný vyplniť a podpísať odhlasovací lístok z trvalého pobytu.
Občan, ktorý má pobyt v zahraničí
a ktorý sa rozhodne počas tohto pobytu skončiť trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, môže ohlásiť jeho skončenie prostredníctvom zastupiteľského úradu Slovenskej republiky alebo prostredníctvom splnomocneného zástupcu v Slovenskej republike. Zastupiteľský úrad Slovenskej republiky alebo splnomocnený zástupca doručí ohlasovni pobytu, ktorá vedie údaje o trvalom pobyte občana, odhlasovací lístok s osvedčeným podpisom občana, v ktorom sa uvedie štát a miesto súčasného pobytu.

PRIHLÁSENIE NA PRECHODNÝ POBYT

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo  miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní. Občan má právo ohlásiť ohlasovni v mieste prechodného pobytu začiatok, miesto a predpokladanú dobu prechodného pobytu.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o prechodnom pobyte. Za potvrdenie o pobyte sa vyberá správny poplatok vo výške 7,00 € v zmysle zákona č. 145/95 Z.z. o správnych poplatkoch, položka 8. Pri prihlasovaní je potrebné vypísať: 1 x prihlasovací lístok na prechodný pobyt

Občan, ktorý sa prihlasuje k prechodnému pobytu do bytu alebo domu vo osobnom vlastníctve je povinný predložiť platný občiansky preukaz (doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti obec zabezpečí z vlastných zdrojov). Občan, ktorý nie je vlastníkom bytu, domu a chce sa prihlásiť k prechodnému pobytu musí predložiť písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na prechodný pobyt s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov a (doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy alebo jej časti obec zabezpečí z vlastných zdrojov).

PREHLÁSENIE V RÁMCI OBCE 

Občania sú povinní hlásiť svojej doterajšej ohlasovni pobytu na obecnom  úrade zmenu trvalého alebo prechodného pobytu aj v rámci obci.

ZRUŠENIE POBYTU

Trvalý pobyt ohlasovňa pobytu zruší
a) na základe oznámenia podľa § 10 písm. d),
b) ak občan zomrel alebo bol vyhlásený za mŕtveho,
c) na základe ohlásenia podľa § 6 ods. 1 a 3,
d) ak prihlásenie bolo vykonané na základe nepravdivých   alebo nesprávne uvedených skutočností alebo na základe neplatného, falšovaného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
e) na návrh občana oprávneného užívať budovu alebo jej časť na základe právoplatného súdneho rozhodnutia o obmedzení alebo zrušení užívacieho práva,
f) na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti alebo nájomcu, ak je budova alebo jej časť v nájme občanovi, ktorý nemá k budove alebo jej časti žiadneužívacie právo; návrh nemožno podať voči vlastníkovi, spoluvlastníkovi, manželovi alebo   nezaopatrenému dieťaťu vlastníka, spoluvlastníka alebo nájomcu
g) ak budova zanikla.  

Prechodný pobyt ohlasovňa pobytu zruší   
Ohlasovňa zruší záznam o prechodnom pobyte na návrh vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy alebo jej časti aj pred uplynutím doby, na ktorú bol ohlásený. 

OZNÁMENIE O MIESTE POBYTU

Žiadosť o oznámenie miesta pobytu občana podáva fyzická alebo právnická osoba s platným občianskym preukazom.

POBYT OBČANA V ZAHRANIČÍ

Občan, ktorý  má trvalý pobyt na území SR a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni v mieste trvalého pobytu, v ohlásení uvedie štát a miesto pobytu a predpokladanú dobu pobytu.

 

Doklady, ktoré sa predkladajú:
Občiansky preukaz /alebo potvrdenie o občianskom preukaze, ak má stratu, odcudzenie občianskeho preukazu/, od 01.08. 2018 nie je potrebné predkladať doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy, ale je potrebné poskytnúť pracovníkovi ohlasovne pobytu údaje potrebné na účel overenia vlastníckeho práva alebo spoluvlastníckeho práva k budove alebo jej časti.

Za členov rodiny môže trvalý pobyt hlásiť jeden z členov tejto rodiny. Za občana mladšieho ako 18 rokov a za občana, ktorý je pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo je právna spôsobilosť obmedzená, hlási trvalý pobyt jeho zákonný zástupca, prípadne opatrovník

Vybavuje: Mgr. Monika Tušimová
Telefón : 047/4377621
E-mail: obecnyurad@tuhar.sk

TLAČIVÁ:

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.doc (32 kB)

Návrh na zrušenie trvalého pobytu.pdf (224.35 kB)

Návrh na zrušenie prechodného pobytu.doc (28.5 kB)

Návrh na zrušenie prechodného pobytu.pdf (265.73 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu FO.doc (27.5 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu FO.pdf (193.24 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu PO.doc (27 kB)

Žiadosť o poskytnutie informácie o mieste pobytu PO.pdf (191.25 kB)

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.7.2024, 11:57:52

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 17 °C
nedeľa 21. 7. mierny dážď 24/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 29/17 °C
utorok 23. 7. jasná obloha 30/19 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR