Obec Tuhár
Obec Tuhár

Sociálna posudková činnosť

POSTUP PRI PODÁVANÍ ŽIADOSTI O POSÚDENÍ ODKÁZANOSTI NA SOCIÁLNU SLUŽBU

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov

V zmysle uvedeného zákona obec vykoná posudkovú činnosť a určí stupeň odkázanosti na vybraný druh sociálnej služby, ktorú občan/ka požaduje :

Zariadenie pre seniorov (ZpS)  - v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 alebo túto službu potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS)  - v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

Denný stacionár (DS) - v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Opatrovateľská služba (OS) - v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov sa opatrovateľská služba poskytuje fyzickej osobe, ktorá má trvalý pobyt v obci Tuhár a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

Podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a jej príloh:

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo je dostupné na obecnom úrade, alebo je možné stiahnuť si ho nižšie.) Žiadosť vyplní a podpíše žiadateľ. V prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony ( doložiť rozhodnutie súdu o obmedzení spôosbilosti a určení opatrovníka) alebo mu jeho zdravotný stav nedovoľuje konať osobne a samostatne, žiadosť zaňho vyplní a podpíše jeho zákonný zástupca na základe potvrdenia ošetrujúceho lekára o zdravotnom stave FO. V žiadosti musí určiť druh a formu sociálnej služby, na ktorú má byť posúdený.
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (tlačivo je dostupné na obecnom úrade, alebo je možné stiahnuť si ho nižšie.)  Tlačivo je potrebné vyplniť a potvrdiť obvodným lekárom.
  3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s úradne overeným podpisom (tlačivo je dostupné na obecnom úrade, alebo je možné stiahnuť si ho nižšie.) 

  4. Kópiu aktuálneho rozhodnutia o výške a druhu poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne,

  5. Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov  ŤZP,  ak tento bol vydaný,
  6. Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  vydaný  inou  obcou, alebo vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný.

Vyhotovenie sociálneho posudku:

Na základe vyššie uvedených dokladov sociálna pracovníčka obce vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje Sociálnposudok vo veci odkázanosti na sociálnu službu. Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby, v jej rodinnom prostredí, a ak to nie je možné, v prostredí, v ktorom sa zdržiava; táto fyzická osoba má právo vyjadrovať svoje potreby a návrhy na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie. Sociálna posudková činnosť sa môže vykonávať aj za účasti fyzickej osoby, ktorú si fyzická osoba žiadajúca o poskytnutie sociálnej služby určí.

Vyhotovenie Zdravotného posudku:

Posudkový lekár obce vydá na základe posúdenia zdravotného stavu občana  Zdravotný posudokktorý bude obsahovať stupeň odkázanosti osoby na sociálnu službu.

Vyhotovenie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku obec vyhotoví Posudok o odkázanosti  na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4, návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:

Posudok o odkázanosti  na sociálnu službu je podkladom na vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu ktoré budú doručené žiadateľovi.

Vybavuje: Mgr. Monika Tušimová
Telefón : 047/4377621
E-mail: obecnyurad@tuhar.sk

Informácie o poskytovateľoch sociálnych služieb občan nájde aj v Centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb, ktorý vedie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR https://sos.mpsvr.gov.sk/pm/

V rámci svojich územných obvodov vedú a zverejňujú registre aj vyššie územné celky (samosprávne kraje), ktoré vykonávajú zápis poskytovateľov do registra.

TLAČIVÁ:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.docx (22.72 kB)

Vyhlásenie o majetku FO.pdf (153.76 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.pdf (29.93 kB)

Vzdanie sa práva odvolania.rtf (47.05 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tuhár 2018 - 2023.pdf (9.05 MB)

Dátum a čas

Dnes je sobota, 30.9.2023, 9:03:17

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, sobota 30. 9. 2023
zamračené 20 °C 13 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 20/9 °C
pondelok 2. 10. oblačno 23/11 °C
utorok 3. 10. polojasno 22/12 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR