Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Sociálna posudková činnosť

V živote človeka môžu nastať rôzne životné situácie, kedy potrebuje pomoc od iných. Jednou z kompetencií obce je aj poskytovanie základného sociálneho poradenstva a posudzovanie odkázanosti na sociálne služby, ktoré upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

V prípade, že občan má záujem o poskytovanie sociálnej služby, obráti sa s požiadavkou na obecný úrad v mieste svojho trvalého pobytu. V kompetencii obce je posudzovanie odkázanosti na sociálne služby:

V zariadení pre seniorov - v zariadení pre seniorov sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 35 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV. podľa prílohy č. 3 alebo fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov. 

V zariadení opatrovateľskej služby - v zariadení opatrovateľskej služby sa poskytuje sociálna služba na určitý čas v zmysle § 36 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách plnoletej fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3, ak jej nemožno poskytnúť opatrovateľskú službu.

V dennom stacionári - v dennom stacionári sa poskytuje sociálna služba v zmysle § 40 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby ak jej stupeň odkázanosti je najmenej III podľa prílohy č. 3 a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

Na opatrovateľskú službu - v zmysle § 41 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa opatrovateľská služba poskytuje fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej II podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a je odkázaná na pomoc pri úkonoch sebaobsluhy, úkonoch starostlivosti o svoju domácnosť a základných sociálnych aktivitách podľa prílohy č. 4 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách.

Do kompetencie vyššieho územného celku patrí posudzovanie odkázanosti na  sociálne služby:

  • v zariadení podporovaného bývania
  • v rehabilitačnom stredisku
  • v domove sociálnych služieb
  • v špecializovanom zariadení

Zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách definuje  sociálnu posudkovú činnosť na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu v § 50 ako „posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby, rodinného prostredia fyzickej osoby, prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti a odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch podľa prílohy č. 3 a prílohy č. 4 časti II a III.“

Sociálnu posudkovú činnosť na účely posudzovania odkázanosti na sociálnu službu vykonáva sociálny pracovník obce v rámci kompetencií obce alebo sociálny pracovník vyššieho územného celku v rámci kompetencií VÚC.

Výsledkom sociálnej posudkovej činnosti je sociálny posudok, ktorý obsahuje zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby v porovnaní s fyzickou osobou rovnakého veku a pohlavia bez zdravotného postihnutia alebo nepriaznivého zdravotného stavu. Obsahom sociálneho posudku je aj rozsah odkázanosti pri jednotlivých úkonoch vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín.

Posudzovanie individuálnych predpokladov fyzickej osoby znamená hodnotenie  schopností a úsilia fyzickej osoby riešiť svoju nepriaznivú sociálnu situáciu vlastným pričinením.

Posudzovanie rodinného prostredia fyzickej osoby znamená hodnotenie schopností a rozsahu pomoci, ktorú fyzickej osobe poskytuje rodina (manžel, manželka, rodičia, deti).

Pod posudzovanie prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie fyzickej osoby do spoločnosti, spadá hodnotenie podmienok bývania vrátane dostupnosti verejných služieb a prístupnosti stavieb občianskeho vybavenia.

Sociálna posudková činnosť sa vykonáva za účasti fyzickej osoby, ktorá požiada o poskytnutie sociálnej služby, v jej rodinnom prostredí, prípadne v prostredí, v ktorom sa zdržiava. Vyjadrenie svojich potrieb a návrhov na riešenie svojej nepriaznivej sociálnej situácie je právom každej posudzovanej osoby. Fyzická osoba má právo počas vykonávania sociálnej posudkovej činnosti mať pri sebe osobu, ktorú si sama určí.

Pre posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov, zariadení opatrovateľskej služby, dennom stacionári a odkázanosti na opatrovateľskú službu musí žiadateľ vyplniť Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu a priložiť potrebné prílohy.

  1. Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu - vyplní a podpíše žiadateľ. V prípade, že žiadateľ nie je spôsobilý na právne úkony je potrebné doložiť právoplatný rozsudok okresného súdu, o obmedzení spôsobilosti na právne úkony a uznesenie okresného súdu, ktorým bol ustanovený opatrovník), ak žiadateľ nemôže sám podať žiadosť pre nepriaznivý zdravotný stav je v zmysle § 92 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách potrebné doložiť potvrdenie ošetrujúceho lekára o nepriaznivom zdravotnom stave žiadateľa, žiadosť môže podať aj iná osoba splnomocnená na tento úkon (notárom overené splnomocnenie).  (tlačivo je dostupné na obecnom úrade, alebo je možné stiahnuť si ho nižšie.)
  2. Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu – vyplní a potvrdí obvodný lekár (dokument nesmie byť starší ako 6 mesiacov, s výnimkou FO s chronickým zdravotným stavom s trvalým poškodením a trvalým stupňom odkázanosti na pomoc inej FO bez očakávania zlepšenia) alebo fotokópiu prepúšťacej správy z nemocnice alebo iného odborného vyšetrenia, nie staršieho ako 6 mesiacov (tlačivo je dostupné na obecnom úrade, alebo je možné stiahnuť si ho nižšie.) 
  3. Vyhlásenie o majetku fyzickej osoby na účely platenia úhrady za sociálnu službu s úradne overeným podpisom (tlačivo je dostupné na obecnom úrade, alebo je možné stiahnuť si ho nižšie.) 
  4. Kópiu aktuálneho rozhodnutia o výške a druhu poberaného dôchodku zo Sociálnej poisťovne
  5. Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  vydaný ÚPSVaR na účely kompenzácie sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia,  ak tento bol vydaný,
  6. Posudok o odkázanosti fyzickej osoby na sociálnu službu  vydaný  inou  obcou, alebo vyšším územným celkom, ak tento bol vydaný.

Vyhotovenie sociálneho posudku:

Na základe vyššie uvedených dokladov sociálny pracovník obce vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje Sociálny posudok vo veci odkázanosti na sociálnu službu. 

 Vyhotovenie Zdravotného posudku:

Zdravotná posudková činnosť na účely posúdenia odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby je hodnotenie a posudzovanie zdravotného stavu fyzickej osoby a zmien zdravotného stavu fyzickej osoby, ktoré vykonáva posudzujúci lekár, resp. zdravotnícky pracovník na základe dohody s obcou. Posudzujúci lekár pri výkone lekárskej/zdravotnej posudkovej činnosti vychádza z lekárskeho nálezu, ktorý predloží žiadateľ ako nedeliteľnú súčasť žiadosti a zo sociálneho posudku vypracovaného sociálnym pracovníkom. Posudzovanie sa vykonáva spravidla bez prítomnosti posudzovanej osoby. Výsledkom zdravotnej posudkovej činnosti je Zdravotný posudok, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby  na pomoc inej fyzickej osoby a termín opätovného posúdenia zdravotného stavu fyzickej osoby.

Vyhotovenie Posudku o odkázanosti na sociálnu službu:

Na základe sociálneho posudku a zdravotného posudku sociálny pracovník obce vyhotoví Posudok o odkázanosti  na sociálnu službu, ktorý obsahuje stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, zoznam úkonov sebaobsluhy, zoznam úkonov starostlivosti o svoju domácnosť a zoznam základných sociálnych aktivít, pri ktorých je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a ich rozsah vyjadrený predpokladaným rozsahom hodín v rámci určeného rozpätia podľa prílohy č. 3 písm. B a prílohy č. 4, návrh druhu sociálnej služby s prihliadnutím na potreby a návrhy fyzickej osoby uvedenej v § 50 ods. 9, určenie termínu opätovného posúdenia zdravotného stavu.

Vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu:

Na základe posudku o odkázanosti na sociálnu službu vyhotoví sociálny pracovník obce Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu. Posudok o odkázanosti na sociálnu službu a Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu zašle sociálny pracovník obce posudzovanej osobe doporučene do vlastných rúk, prípadne si posudzovaná osoba prevezme dokumenty osobne na obecnom úrade.

Následne môže občan požiadať o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby. Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby spolu s fotokópiou právoplatného rozhodnutia a posudku o odkázanosti na sociálnu službu je potrebné doručiť priamo na vybrané zariadenie sociálnych služieb. Zoznam zariadení sociálnych služieb zriadených Banskobystrickým samosprávnym krajom sa nachádza na nasledovnom linku https://www.bbsk.sk/poskytovatelia-socialnych-sluzieb

Vybavuje: Mgr. Monika Tušimová
Telefón : 047/4377621
E-mail: obecnyurad@tuhar.sk

TLAČIVÁ:

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.docx (22.72 kB)

Vyhlásenie o majetku FO.pdf (153.76 kB)

Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu.pdf (29.93 kB)

Vzdanie sa práva odvolania.rtf (47.05 kB)

Komunitný plán sociálnych služieb obce Tuhár 2018 - 2023.pdf (9.05 MB)

Dátum a čas

Dnes je piatok, 19.4.2024, 3:01:20

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, piatok 19. 4. 2024
slabý dážď 10 °C 0 °C
sobota 20. 4. sneženie 8/3 °C
nedeľa 21. 4. zamračené 10/0 °C
pondelok 22. 4. zamračené 12/0 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR