Obec Tuhár
Obec Tuhár

Hlavný kontrolór obce

Hlavná kontrolórka obce Tuhár: Mgr. et. Mgr.  Erika Kajbová, L.Svobodu 26, Lučenec

Pracovný pomer od 4.4.2019

Hlavného kontrolóra obce volí obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, na dobu šesť rokov.

Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a vykonáva činnosť:

 1. Kontrola zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce vybavovania sťažností a petícií, kontrola dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov, vrátane nariadení obce, kontrola plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrola dodržiavania interných predpisov obce a kontrola plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi.
 2. Kontrolná činnosť podľa horeuvedeného zákona sa týka obecného úradu, rozpočtových a príspevkových organizácií zriadených obcou, ako aj právnických osôb, v ktorých má obec majetkovú účasť a iné osoby, ktoré nakladajú s majetkom obce alebo ktorým bol majetok obce prenechaný na užívanie, a to v rozsahu dotýkajúcom sa tohto majetku, osoby, ktorým boli poskytnuté z rozpočtu obce účelové dotácie alebo návratné finančné výpomoci, či nenávratné finančné výpomoci podľa osobitného predpisu v rozsahu nakladania s týmito prostriedkami.
 3. Predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým.
 4. Vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve.
  1. Predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí.
  2. Predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku.
  3. Spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov EÚ.
 5. Vybavuje sťažnosti ak tak ustanovuje osobitný zákon.
  1. Vykonáva kontrolu ak o to požiada obecné zastupiteľstvo.
  2. Zúčastňuje sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva s hlasom poradným, môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.
  3. Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadnuť do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti podľa § 18d, zák. č.369/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.
  4. Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom obecného zastupiteľstva alebo starostovi.

Informácie e-mailom

Novinky e-mailom

Dátum a čas

Dnes je streda, 22.9.2021, 13:15:30

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR

Aktuálne počasie

<<
>>
dnes, streda 22. 9. 2021
slabý dážď 12 °C 6 °C
slabý dážď, slabý severozápadný vietor
vietorSZ, 3.16m/s
tlak1022hPa
vlhkosť75%
zrážky0.13mm