Obec Tuhár
Obec Tuhár

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Na celom území obce Tuhár je zavedený nevážený množstvový zber komunálnych odpadov a vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce.

Poplatníkom je :

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt, alebo osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosti uvedené v § 77 ods. 2 písm. a/ „zákona“ a slúžiace na prechodné ubytovanie a individuálnu rekreáciu. (ďalej len „poplatník za odpady“).

b) právnická osoba oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,

Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

Sadzba poplatku na rok 2023 (Dodatok č. 3 k VZN č. 2/2019)

1. Sadzba miestneho poplatku je 0,06 € za liter vyprodukovaného a odovzdaného komunálneho odpadu pre všetkých poplatníkov.

2. Sadzba miestneho poplatku je 0,06 € za 1 liter/ dm3 vyprodukovaného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín pre všetkých poplatníkov Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec postupuje podľa § 79 „zákona“.

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku

Poplatník podpisuje s obcou Tuhár Dohodu o využívaní a vyúčtovaní množstvového zberu za komunálne odpady( KO) , kde sú určené údaje:

- adresa umiestnenia zbernej nádoby

- objem zbernej nádoby

- frekvencia vývozu

- sadzba poplatku v eur/liter

- výška poplatku a celková výška poplatku

Výška poplatku je určená podľa tabuľky v dohode, kde si poplatník určuje predpokladanú frekvenciu vývozu, zaplatí zálohový poplatok a po zúčtovaní na konci daného roku prebehne vyúčtovanie nedoplatku alebo preplatku. 

Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti v pokladni správcovi dane (obci) o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok za DSO sa bude platiť len vtedy, keď poplatník odovzdá tento odpad na miesto určené obcou, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti, platiť miestny poplatok do jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.

Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.

Umiestnenie komunálneho odpadu do veľkoobjemového kontajnera (VOK), ktorý je umiestnený za budovou Obecného úradu v Tuhári je taktiež spoplatnené sadzbou 0,06 € za 1 liter odpadu.

Poplatok sa vypočíta ako súčin poplatku 0,06 € x odhadované množstvo umiestneného odpadu do VOK  v litroch. Občania, ktorí umiestnia odpad do VOK sú povinní nahlásiť túto skutočnosť na Obecný úrad a uhradiť vypočítaný poplatok v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

Prehľad poplatkov:

Vývoz TKO ceny

TLAČIVÁ:

DOHODA o vývoze odpadu.doc (45 kB)

Mepos - Cenník služieb od 01.01.2022.pdf (322.99 kB)

Mepos - Cenník služieb od 01.01.2023.pdf (298.21 kB)

VZN č. 2_2019 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a o podmienkach určovania a vyberania dane a miestneho poplatku na území obce Tuhár.pdf (334.89 kB)

Dodatok č. 1 k VZN č. 2_2019 o miestnych daniach na rok 2021.pdf (105.42 kB)

Dodatok č. 2 k VZN č. 2_2019 o miestnych daniach na rok 2022.PDF (112.63 kB)

Dodatok č. 3 k VZN č. 2_2019 o miestnych daniach na rok 2023.pdf (188.71 kB)

Dátum a čas

Dnes je sobota, 30.9.2023, 8:05:59

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28 29 30 31 1
1
2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, sobota 30. 9. 2023
zamračené 20 °C 13 °C
nedeľa 1. 10. zamračené 20/9 °C
pondelok 2. 10. oblačno 23/11 °C
utorok 3. 10. polojasno 22/12 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR