Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

Poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY

Na celom území obce Tuhár je zavedený nevážený množstvový zber komunálnych odpadov a vážený množstvový zber drobného stavebného odpadu.

Miestny poplatok sa platí za komunálne odpady /okrem elektroodpadov/ a drobné stavebné odpady vznikajúce na území obce.

Poplatníkom je :

a) fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha

b) právnická osoba oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na iný účel ako na podnikanie,

c) podnikateľ oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť na území obce na účel podnikania,

Poplatník je vždy platiteľom poplatku. V prípade spoluvlastníctva k nehnuteľností je platiteľom poplatku spoluvlastníkmi určený zástupca, keď k určeniu zástupcu spoluvlastníkmi nedôjde, zástupcu určí obec. V spoločnej domácnosti poplatníkov môže plnenie povinností poplatníkov prevziať jeden z nich.

Sadzba poplatku na rok 2024 (VZN č. 1/2024)

1. Sadzba miestneho poplatku je 0,06 € za liter vyprodukovaného a odovzdaného komunálneho odpadu pre všetkých poplatníkov.

2. Sadzba miestneho poplatku je 0,06 € za 1 liter/ dm3 vyprodukovaného drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín pre všetkých poplatníkov Pri určovaní sadzby miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady obec postupuje podľa § 79 „zákona“.

Minimálny počet účtovaných vývozov sa stanovuje pri veľkosti 110 a 120 litrovej nádoby na 2 vývozy/1 kalendárny rok pre domácnosti, ktoré sú trvalo obývané obyvateľmi počas celého kalendárneho roka bez ohľadu na trvalý pobyt a pre podnikateľov. Tento poplatok nebude poplatníkovi vrátený pri vyúčtovaní preplatku.

Minimálny počet účtovaných vývozov sa stanovuje pri veľkosti 240 litrovej nádoby na 1 vývoz /1 kalendárny rok pre domácnosti, ktoré sú trvalo obývané obyvateľmi počas celého kalendárneho roka bez ohľadu na trvalý pobyt a pre podnikateľov. Tento poplatok nebude poplatníkovi vrátený pri vyúčtovaní preplatku.

Pri určovaní poplatku za nevážený množstvový zber komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu obec postupuje podľa § 79 ods. 6. „zákona“ pre všetkých poplatníkov poplatku, aj pre občasne obývané nehnuteľnosti.

Poplatok za vývoz zahŕňa náklady za činnosti podľa §77 ods. 1. a ods. 9. „zákona“

Spôsob a lehota zaplatenia poplatku

/Poplatok sa v súlade s § 81 ods. 1.) zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov pri zavedení množstvového zberu vyrubuje rozhodnutím.

Poplatník uhradí preddavok poplatku vždy do 31.5. bežného roka do pokladne obecného úradu.

Výška poplatku je určená ako súčin sadzby poplatku podľa predpokladanej frekvencie vývozu a objemu zbernej nádoby, minimálne 2 vývozy/rok, zaplatí zálohový poplatok a po zúčtovaní do konca februára nasledujúceho roku prebehne vyúčtovanie nedoplatku alebo preplatku, do ktorého sa započítajú minimálne 2 vývozy.

Poplatník môže zaplatiť zálohový poplatok aj za viac vývozov. 

Poplatok za množstvový zber môže poplatník uhradiť na základe identifikačných údajov, uvedených v rozhodnutí:

a) bezhotovostným prevodom

b) hotovostným vkladom na účet správcu poplatku vedeného v banke

c) hotovostnou platbou v pokladni Obecného úradu v Tuhári

Poplatok za drobný stavebný odpad poplatník uhrádza v hotovosti v pokladni správcovi dane (obci) o čom sa poplatníkovi následne vydá príjmový pokladničný doklad. Poplatok za DSO sa bude platiť len vtedy, keď poplatník odovzdá tento odpad na miesto určené obcou, pričom sa poplatok platí za skutočne odovzdané množstvo drobného stavebného odpadu.

Poplatník je povinný písomne ohlásiť vznik povinnosti, platiť miestny poplatok do jedného mesiaca odo dňa vzniku resp. zániku poplatkovej povinnosti. Pri ohlásení uvádza údaje uvedené v § 80 ods. 1 „zákona“.

Vo veciach miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady postupuje obec v súlade s ustanoveniami § 77 až § 83 „zákona“.

Umiestnenie komunálneho odpadu do veľkoobjemového kontajnera (VOK), ktorý je umiestnený za budovou Obecného úradu v Tuhári je taktiež spoplatnené sadzbou 0,06 € za 1 liter odpadu.

Poplatok sa vypočíta ako súčin poplatku 0,06 € x odhadované množstvo umiestneného odpadu do VOK  v litroch. Občania, ktorí umiestnia odpad do VOK sú povinní nahlásiť túto skutočnosť na Obecný úrad a uhradiť vypočítaný poplatok v hotovosti do pokladne Obecného úradu.

Prehľad poplatkov:

1

TLAČIVÁ:

Mepos - Cenník služieb od 01.01.2022.pdf (322.99 kB)

Mepos - Cenník služieb od 01.01.2023.pdf (298.21 kB)

Mepos - Cenník služieb od 01.01.2024.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 288.33 kB

VZN č. 1-2024 o dani z nehnuteľností, miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Tuhár.pdf Typ: PDF dokument, Velkosť: 264.84 kB

 

Dátum a čas

Dnes je štvrtok, 20.6.2024, 10:55:21

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 20. 6. 2024
oblačno 26 °C 17 °C
piatok 21. 6. slabý dážď 28/15 °C
sobota 22. 6. mierny dážď 27/17 °C
nedeľa 23. 6. slabý dážď 27/16 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR