Menu
Obec Tuhár
Obec Tuhár

OZ pre rozvoj obce Tuhár

Občianske združenie pre rozvoj obce Tuhár

IČO: 42188881
DIČ: 2022975020
Adresa sídla: Tuhár 2    985 12
Tel. číslo: 0911491250logo OZ

 

Cieľom Občianskeho združenia je podpora spoločnosti,podpora duchovného a fyzického rozvoja osobnosti detí,mládeže a ľudí všetkých vekových kategórií v duchu kresťanských hodnôt.Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosti predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 

   -  športová činnosť

   -  kultúrna činnosť

   -  spoločenská činnosť

   -  iná činnosť

 

Aktivity Občianskeho združenia:

V roku 2010 žiadalo Oz o finančnú podporu na rekonštrukciu parku v rámci programu "Šanca pre Váš región 2010" Nadácie Orange.Taktiež v roku 2010 sme usporiadali v spolupráci s obcou Tuhár a Banskobystricým samosprávnym krajom Stretnutie rodákov s koncertom skupiny Senzus.Na akcii tiež vystúpili heligonkári z okolitých obcí a po celý čas mali deti postarané o zábavu vo veľkom skákacom hrade a s rôznymi súťažami.V novembri tohto istého roku sa konal benefičný koncert Dar druhým rodákom so svätou omšou v rímskokatolíckom kostole sv. Karola Boromejského v Tuhári.Každoročne Občianske združenie organizuje Károlovský výstup na Bralo a Bralce.V roku 2011 sme spolu s Novohradským osvetovým strediskom,Banskobystrickým samosprávnym krajom a mediálnym partnerom rádiom Regina usporiadali druhý ročník Stretnutia rodákov.V deň akcie sa konal futbalový turnaj,svätá omša,kultúrny program plný ľudovej hudby a do skorých ranných hodín trvajúca zábava. 

 

Stanovy občianskeho združenia

 

Článok  I.

Všeobecné ustanovenia

1.     Názov: Občianske združenie Pre rozvoj obce Tuhár. Občianske združenie (ďalej len Združenie) je občianske združenie (v zmysle zákona č.83/1990 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov).

2.     Združenie je nepolitická, dobrovoľná organizácia s právnou subjektivitou so sídlom v Tuhári

3.     Sídlo združenia:  Tuhár 2 , 985 12 Tuhár

 

Článok  II.

Ciele a činnosti

1. Cieľom združenia je všestranná podpora rodiny ako základnej bunky     spoločnosti, podpora duchovného a fyzického rozvoja osobnosti  s dôrazom na deti, mládež a ľudí všetkých vekových kategórií v duchu  kresťanských hodnôt.

2.  Za účelom naplnenia svojho cieľa bude združenie vyvíjať činnosti  predovšetkým v nasledujúcich oblastiach:

 

  Krúžková a klubová činnosť:

        -vytváranie a podpora spoločenstiev rodín, detí, mládeže a klubov

        -pravidelné stretávanie sa spoločenstiev,  klubov a krúžkov

  

  Športová činnosť:

      Podpora športu detí, mládeže predovšetkým prostredníctvom          

      nasledovných aktivít:

       -športové turnaje a súťaže

       -dlhodobé športové podujatia

       -zabezpečenie technických podmienok pre športové aktivity

       -turistické výlety a cyklovýlety doma aj v zahraničí

       -turistické a výletné pobyty doma aj v zahraničí

       -usporiadanie a koordinovanie športových akcií

       -obnova a vytváranie turistických trás a chodníkov ako aj rôzne oddychové

         miesta na týchto trasách

       -organizovanie výletov do prírody, na kultúrne a športové podujatia

   

 Kultúrna činnosť:

 • usporiadanie kultúrnych vystúpení, hudobných, divadelných, zábavných podujatí a festivalov 
 • udržiavanie a obnova kultúrnych pamiatok

 Spoločenská činnosť:

 • organizovanie väčších otvorených akcií, spravidla venovaných rodinám alebo deťom a na oslovenie širšej verejnosti
 • prevádzkovanie alebo spolupráca pri prevádzke klubov detí a mládeže
 • poskytovanie možnosti kultúrneho, spoločenského, športového využitia v kluboch detí a mládeže 
 • zabezpečenia spoločenských akcií podporujúcich ciele združenia a občerstvenie na nich
 • príprava plesov a zábav pre členov a sympatizantov združenia
 • organizovanie benefičných a iných akcií
 • podpora pozitívneho vzťahu človeka v prírode
 • pri svojich podujatiach rozvíjať a podporovať aktivity a programy usilujúce o ochranu prírody, zdravé životné prostredie a zdravý životný štýl

  

  Iná činnosť:

 

 •   Podpora rozvoja cestovného ruchu a cezhraničnej spolupráce
 •   Vytvorenie spolupráce s ostatnými združeniami s podobnými aktivitami
 •   Ochrana a tvorba životného prostredia, kultúrneho bohatstva
 •   Podpora sociálno-ekonomického rozvoja regiónov
 •   Oživenie záujmu mládeže a obyvateľstva o kultúrne, spoločenské, historické  a iné dianie
 •   Zlepšenie ekonomických príležitostí a sociálnych podmienok obyvateľov žijúcich na území OZ podporou miestnych podnikateľských a neziskových subjektov
 •   Vytvorenie podmienok pre rozvoj vidieckeho turizmu a agroturistiky s využitím a zhodnotením daností územia OZ
 •   Zvýšenie atraktivity a návštevnosti územia OZ  podporou obnovy a rozvoja obcí zahrnutých do územia vrátane ich kultúrneho, historického a prírodného bohatstva
 •   Vytvorenie podmienok pre využívanie alternatívnych a obnoviteľných zdrojov energie
 •   Zabezpečenie koordinácie aktivít a činností členov združenia za účelom dosahovania všestranného rozvoja územia
 •   Vytváranie športovísk, detských ihrísk, parkov, ako aj miest pre zábavu a oddych  ľuďom všetkých vekových kategórií

                                                                        Článok  III.

Členstvo

1.     Členom Združenia môže byť každý, kto súhlasí so stanovami občianskeho združenia Pre rozvoj obce Tuhár

2.     Členom Združenia nie sú vydávané osobitné preukazy o členstve.

3.     Členský príspevok je dobrovoľný v ľubovoľnej výške.

 

Článok  IV.

Práva a povinnosti členov

1.     Člen Združenia má právo :

- zúčastňovať sa na plenárnych zasadnutiach Združenia,

- podávať návrhy a podnety na činnosť,

- žiadať si informácie o činnosti a hospodárení,

- voliť a byť volený do orgánov Združenia.

2.      Člen Združenia je povinný :

- dodržiavať stanovy Združenia,

- plniť uznesenia orgánov Združenia

- aktívne sa podieľať na činnosti Združenia.

 

Článok  V.

Orgány Združenia

1.     Najvyšším orgánom je plenárne zhromaždenie Združenia.

2.     Uznesenia plenárneho zhromaždenia sú záväzné pre všetkých členov.

3.     Plenárne zhromaždenie môže byť zvolané ako riadne alebo ako mimoriadne.

4.     Riadne plenárne zhromaždenie sa schádza minimálne raz za 12 mesiacov.

5.     Mimoriadne plenárne zhromaždenie zvoláva predseda Rady združenia podľa potreby a vtedy, ak o to písomne požiada minimálne 30% členov.

6.     V kompetencii plenárneho zhromaždenia je :

a.)   voliť a odvolávať členov Rady,

b.)  voliť a odvolávať členov revíznej komisie (3 členov),

c.)  schvaľovať, meniť a dopĺňať stanovy občianskeho združenia,

d.)  určovať úlohy Rade združenia,

e.)   schvaľovať rozpočet a výsledky hospodárenia,

f.)    rozhodovať o zrušení občianskeho združenia.

7.     Rada združenia je výkonným orgánom občianskeho združenia. Členov Rady volí plenárne zhromaždenie, a to vždy na funkčné obdobie 2 rokov.

8.     Rada združenia si volí :

a.)   predsedu občianskeho združenia,

b.)  podpredsedu členov,

c.)  tajomníka Združenia,

d.)  hospodára.

9.     Rada združenia sa schádza najmenej raz za štvrťrok. Zasadnutie rady zvoláva a vedie predseda (v jeho neprítomnosti podpredseda). Zo zasadnutia rady sa vedú písomné zápisnice.

10.Rada združenia ďalej :

a.)   vypracováva správu o činnosti a hospodárení Združenia,

b.)  vypracováva návrh rozpočtu hospodárenia Združenia a predkladá ho na vyjadrenie a schválenie plenárnemu zhromaždeniu,

c.)  zvoláva plenárne zhromaždenie a obsahovo pripravuje jeho program,

d.)  ustanovuje likvidátora v prípade likvidácie Združenia.

11.Na plnenie úloh si môže Rada združenia zriaďovať komisie.

12.Revízna komisia kontroluje hospodárenie Združenia, upozorňuje Radu na nedostatky a navrhuje riešenia na ich odstránenie. Kontroluje dodržiavanie stanov a vypracováva revíznu správu ku dňu konania plenárneho zhromaždenia.

 

Článok  VI.

Hospodárenie združenia

1.     Združenie hospodári s vlastnými prostriedkami, uloženými na účte v peňažnom ústave.

2.     Za hospodárenie zodpovedá Rada združenia.

3.     Zdroje finančných prostriedkov :

a.)   členské príspevky

b.)  dary od fyzických a právnických osôb, dotácie a granty z verejných a súkromných fondov,

c.)  iné príjmy.

4.     Hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného rozpočtu.

 

Článok  VII.

Zánik združenia

1.     Občianske združenie zanikne ak o tom rozhodne plenárne zhromaždenie.

2.     Rada združenia určí likvidátora.

3.     Pri zániku Združenia likvidátor vykoná majetkové vysporiadanie.

4.     Likvidátor zabezpečí z majetku Združenia úhradu záväzkov Združenia.

5.     Majetok v prípade likvidácie sa môže použiť výlučne na charitatívne účely.

6.     Likvidátor oznámi zánik Združenia Ministerstvu vnútra SR do 15 dní od ukončenia likvidácie.

 

Článok  VIII.

Záverečné ustanovenia

 

1. Rada združenia na základe týchto stanov spracuje organizačný poriadok.

2. Predseda Rady občianskeho združenia zastupuje Radu navonok.

3. Stanovy nadobúdajú účinnosť dňom zaregistrovania.

Dátum a čas

Dnes je sobota, 20.7.2024, 10:53:57

Sociálne siete

facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

ODKAZY

 

 

Klub Slovenských turistov Bralo Tuhár

Aerovideo obce Tuhár

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo tour novohrad

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt logo regionálny produkt novohrad

 

cintorinysk

Aktuálne počasie

dnes, sobota 20. 7. 2024
slabý dážď 27 °C 17 °C
nedeľa 21. 7. mierny dážď 24/18 °C
pondelok 22. 7. jasná obloha 29/17 °C
utorok 23. 7. jasná obloha 30/19 °C

Turistika

NCH Tuhársky kras

Mikroregión JAVOR